Hotline 0906.800.096

Khóa học

Thiết kế đồ họa

216 giờ
22/12/2017 Quang Trung, Q.12
18/12/2017 Cao Thắng, Q.3
21 giờ
27/12/2017 Cao Thắng, Q.3
30 giờ
12/12/2017 Cao Thắng, Q.3
45 giờ
27/12/2017 Cao Thắng, Q.3
21 giờ
11/12/2017 Cao Thắng, Q.3
45 giờ
25/12/2017 Cao Thắng, Q.3
249 giờ
12/12/2017 Cao Thắng, Q.3
213 giờ
19/12/2017 Cao Thắng, Q.3
192 giờ
19/12/2017 Cao Thắng, Q.3
210 giờ
19/12/2017 Cao Thắng, Q.3
222 giờ
05/12/2017 Cao Thắng, Q.3

Thư ký và trợ ký

18 tháng
11/12/2017 Cao Thắng, Q.3
11/12/2017 Cao Thắng, Q.3
5 tháng
15/12/2017 Cao Thắng, Q.3

Truyền thông marketing

71 giờ
19/12/2017 Cao Thắng, Q.3

Du lịch, nhà hàng & khách sạn

1 - 3 tháng
26/12/2017 Nguyễn Văn Tráng, Q.1
18/12/2017 Cao Thắng, Q.3