Hotline 0906.800.096

Khóa học

Công nghệ thông tin

280 giờ
23/04/2018 Cao Thắng, Q.3
304 giờ
16/04/2018 Cao Thắng, Q.3
10/04/2018 Cao Thắng, Q.3
48 giờ
17/04/2018 Cao Thắng, Q.3
40 giờ
17/03/2018 VPM Quang Trung, Q.12
06/03/2018 Cao Thắng, Q.3
05/03/2018 Cao Thắng, Q.3
10/03/2018 Cao Thắng, Q.3
05/03/2018 CVPM Quang Trung, Q.12
23/04/2018 Cao Thắng, Q.3
23/05/2018 Cao Thắng, Q.3
60 giờ
19/05/2018 Cao Thắng, Q.3
20 giờ
13/03/2018 Cao Thắng, Q.3
34 giờ
06/03/2018 Cao Thắng, Q.3
24 giờ
06/03/2018 Cao Thắng, Q.3
60 giờ
24/04/2018 Cao Thắng, Q.3

Thiết kế đồ họa

237 giờ
08/05/2018 Cao Thắng, Q.3
07/05/2018 Cao Thắng, Q.3
18 tháng
26/03/2018 Cao Thắng, Q.3
16/04/2018 Cao Thắng, Q.3
24 giờ
24/04/2018 Cao Thắng
24 giờ
05/04/2018 Cao Thắng,Q.3
39 giờ
18/05/2018 Cao Thắng, Q.3
13/04/2018 Cao Thắng, Q.3
45 giờ
09/04/2018 Cao Thắng, Q.3
21 giờ
24/04/2018 Cao Thắng, Q.3
21 giờ
02/07/2018 Cao Thắng, Q.3
18 giờ
18/05/2018 Cao Thắng, Q.3
249 giờ
03/05/2018 Cao Thắng, Q.3
213 giờ
03/05/2018 Cao Thắng, Q.3
192 giờ
03/05/2018 Cao Thắng, Q.3
210 giờ
03/05/2018 Cao Thắng, Q.3
222 giờ
03/05/2018 Cao Thắng, Q.3

Kinh doanh và quản lý

102 giờ
15/05/2018 Nguyễn Văn Tráng, Q.1
11/04/2018 Cao Thắng, Q.3
81 giờ
14/05/2018 Cao Thắng, Q.3

Thư ký và trợ ký

18 tháng
28/05/2018 Cao Thắng, Q.3
07/05/2018 Cao Thắng, Q.3
28/05/2018 Cao Thắng, Q.3
07/05/2018 Cao Thắng, Q.3
5 tháng
23/04/2018 Cao Thắng, Q.3

Truyền thông marketing

75 giờ
14/05/2018 Cao Thắng, Q.3

Du lịch, nhà hàng & khách sạn

1 - 3 tháng
02/04/2018 Cao Thắng, Q.3