Hotline 0906.800.096

Khóa học

Công nghệ thông tin

280 giờ
05/03/2018 Cao Thắng, Q.3
304 giờ
12/03/2018 Cao Thắng, Q.3
48 giờ
27/03/2018 93 Cao Thắng
48 giờ
06/03/2018 Cao Thắng, Q.3
40 giờ
05/03/2018 Cao Thắng, Q.3
06/03/2018 Cao Thắng, Q.3
16/01/2018 Cao Thắng, Q.3
05/03/2018 CVPM Quang Trung, Q.12
27/03/2018 Cao Thắng, Q.3
12/03/2018 Cao Thắng, Q.3
60 giờ
24/03/2018 Cao Thắng, Q.3
20 giờ
06/02/2018 Cao Thắng, Q.3
34 giờ
06/03/2018 Cao Thắng, Q.3
24 giờ
06/03/2018 Cao Thắng, Q.3
60 giờ
06/03/2018 Cao Thắng, Q.3

Thiết kế đồ họa

216 giờ
05/03/2018 Cao Thắng, Q.3
03/04/2018 Cao Thắng, Q.3
18 tháng
05/03/2018 Cao Thắng, Q.3
05/03/2018 Cao Thắng, Q.3
30 giờ
26/02/2018 Cao Thắng, Q.3
45 giờ
26/02/2018 Cao Thắng, Q.3
21 giờ
08/01/2018 Cao Thắng, Q.3
21 giờ
10/01/2018 Cao Thắng, Q.3
13/01/2018 Cao Thắng, Q.3
45 giờ
05/01/2018 Cao Thắng, Q.3
11/01/2018 Cao Thắng, Q.3
15 giờ
18/01/2018 Cao Thắng, Q.3
249 giờ
16/01/2018 Cao Thắng, Q.3
213 giờ
16/01/2018 Cao Thắng, Q.3
192 giờ
19/12/2017 Cao Thắng, Q.3
16/01/2018 Cao Thắng, Q.3
210 giờ
16/01/2018 Cao Thắng, Q.3
222 giờ
16/01/2018 Cao Thắng, Q.3

Thư ký và trợ ký

18 tháng
12/03/2018 Cao Thắng, Q.3
12/03/2018 Cao Thắng, Q.3
5 tháng
26/02/2018 Cao Thắng, Q.3
19/03/2018 Cao Thắng, Q.3

Truyền thông marketing

71 giờ
09/01/2018 Cao Thắng, Q.3
13/03/2018 Cao Thắng, Q.3

Du lịch, nhà hàng & khách sạn

1 - 3 tháng
08/01/2018 Cao Thắng, Q.3
16/01/2018 Nguyễn Văn Tráng, Q.1
Hái lộc xuân