Hotline 0906.800.096

Khóa học

Công nghệ thông tin

280 giờ
06/08/2018 Cao Thắng, Q.3
304 giờ
13/08/2018 93 Cao Thắng,Quận 3
2,5 năm
03/09/2018 93 Cao Thắng,Quận 3
03/09/2018 93 Cao Thắng,Quận 3
48 giờ
17/09/2018 Cao Thắng, Q.3
40 giờ
21/08/2018 Cao Thắng, Q.3
60 giờ
04/08/2018 93 Cao Thắng,Q3
20 giờ
23/08/2018 Cao Thắng, Q.3
34 giờ
23/08/2018 Cao Thắng, Q.3
24 giờ
23/08/2018 Cao Thắng, Q.3
60 giờ
21/08/2018 Cao Thắng, Q.3

Thiết kế đồ họa

237 giờ
20/08/2018 Cao Thắng, Q.3
18 tháng
20/08/2018 Cao Thắng, Q.3
24 giờ
24/09/2018 93 Cao Thắng, Q.3
29/10/2018 93 Cao Thắng, Q.3
24 giờ
12/10/2018 Cao Thắng,Q.3
39 giờ
06/09/2018 Cao Thắng, Q.3
13/08/2018 Cao Thắng, Q.3
45 giờ
05/09/2018 Cao Thắng, Q.3
21 giờ
20/08/2018 Cao Thắng, Q.3
21 giờ
10/08/2018 93 Cao Thắng, Q.3
18 giờ
29/09/2018 Cao Thắng, Q.3
249 giờ
21/08/2018 Cao Thắng, Q.3
213 giờ
21/08/2018 Cao Thắng, Q.3
192 giờ
21/08/2018 Cao Thắng, Q.3
210 giờ
21/08/2018 Cao Thắng, Q.3
222 giờ
07/08/2018 Cao Thắng, Q.3

Kinh doanh và quản lý

102 giờ
17/09/2018 08 Nguyễn Văn Tráng,Q1
20/08/2018 08 Nguyễn Văn Tráng,Q1
81 giờ
17/09/2018 Cao Thắng, Q.3

Thư ký và trợ ký

18 tháng
10/09/2018 08 Nguyễn Văn Tráng,Quận 1
10/09/2018 08 Nguyễn Văn Tráng,Quận 1
5 tháng
27/08/2018 Cao Thắng, Q.3
06/08/2018 Cao Thắng, Q.3

Truyền thông marketing

75 giờ
20/08/2018 Cao Thắng, Q.3