Hotline 0906.800.096

Khóa học

Công nghệ thông tin

280 giờ
06/08/2018 Cao Thắng, Q.3
304 giờ
13/08/2018 Cao Thắng, Q.3
2,5 năm
01/08/2018 93 Cao Thắng,Q3
01/08/2018 93 Cao Thắng,Q3
02/07/2018 93 Cao Thăng, Q3
48 giờ
23/07/2018 Cao Thắng, Q.3
40 giờ
24/07/2018 Cao Thắng, Q.3/ Quang Trung, Q.12
26/07/2018 Cao Thắng, Q.3/ Quang Trung, Q.12
23/07/2018 Cao Thắng, Q.3/ Quang Trung, Q.12
14/07/2018 Cao Thắng, Q.3/ Quang Trung, Q.12
30/07/2018 Cao Thắng, Q.3/ Quang Trung, Q.12
19/07/2018 Cao Thắng, Q.3/ Quang Trung, Q.12
14/07/2018 Cao Thắng, Q.3/ Quang Trung, Q.12
60 giờ
04/08/2018 93 Cao Thắng,Q3
20 giờ
10/07/2018 Cao Thắng, Q.3
34 giờ
23/07/2018 Cao Thắng, Q.3
24 giờ
23/08/2018 Cao Thắng, Q.3
60 giờ
24/07/2018 Cao Thắng, Q.3

Thiết kế đồ họa

237 giờ
17/07/2018 Cao Thắng, Q.3
06/08/2018 Cao Thắng, Q.3
18 tháng
17/07/2018 Cao Thắng, Q.3
24 giờ
24/09/2018 93 Cao Thắng, Q.3
23/07/2018 93 Cao Thắng, Q.3
24 giờ
16/07/2018 Cao Thắng,Q.3
39 giờ
23/07/2018 Cao Thắng, Q.3
45 giờ
22/08/2018 Cao Thắng, Q.3
02/08/2018 Cao Thắng, Q.3
21 giờ
06/08/2018 Cao Thắng, Q.3
17/07/2018 Cao Thắng, Q.3
21 giờ
03/08/2018 93 Cao Thắng, Q.3
18 giờ
11/07/2018 Cao Thắng, Q.3
10/09/2018 Cao Thắng, Q.3
249 giờ
23/07/2018 Cao Thắng, Q.3
213 giờ
23/07/2018 Cao Thắng, Q.3
192 giờ
23/07/2018 Cao Thắng, Q.3
210 giờ
23/07/2018 Cao Thắng, Q.3
222 giờ
07/08/2018 Cao Thắng, Q.3

Kinh doanh và quản lý

102 giờ
17/09/2018 08 Nguyễn Văn Tráng,Q1
10/07/2018 08 Nguyễn Văn Tráng,Q1
81 giờ
17/09/2018 Cao Thắng, Q.3

Thư ký và trợ ký

18 tháng
23/07/2018 08 Nguyễn Văn Tráng,Q1
23/07/2018 08 Nguyễn Văn Tráng,Q1
16/07/2018 08 Nguyễn Văn Tráng,Q1
16/07/2018 Cao Thắng, Q.3
5 tháng
18/07/2018 Cao Thắng, Q.3

Truyền thông marketing

75 giờ
13/08/2018 Cao Thắng, Q.3
17/07/2018 Cao Thắng, Q.3
Vui cùng Worldcup