Course

 

Nối tiếp khóa học Java Servlets & JSP, khóa học này nhằm cung cấp cho sinh viên những công nghệ, framework tiến tiến hỗ trợ tạo nên những ứng dụng web nhanh chóng & tin cậy, bao gồm 3 nội dung chính:

Java Server Faces (JSF) framework dùng để tạo giao diện người dùng, đồng thời cung cấp các cơ chế chuyển đổi và kiểm tra hợp lệ dữ liệu đầu vào, triển khai xử lý các sự kiện giao diện, điều hướng web, áp dụng các style và template trong thiết kế giao diện.

Hibernate framework, thực hiện giao tiếp giữa tầng ứng dụng với tầng dữ liệu (kết nối, truy xuất, lưu trữ…), được sử dụng để ánh xạ dữ liệu từ các bảng trong cơ sở dữ liệu lên các lớp đối tượng trên ứng dụng web và sử dụng nhiều kỹ thuật truy vấn khác nhau lên dữ liệu.

Spring framework, dùng để tạo các ứng dụng bao gồm những thành phần (components) và mã nguồn hiệu suất cao, dễ kiểm thử và tái sử dụng dễ dàng.

Khóa học cùng với phương pháp giảng dạy và giáo trình (lý thuyết & bài tập) gốc do học viện NIIT (Ấn Độ) cung cấp.

1.Kỹ năng & kiến thức đạt được sau khóa học

JSF

 -  Hiểu rõ lợi ích và các tính năng của JSF framework

 -  Tạo được trang web JSF

 -  Truy cập, chuyển đổi, và kiểm tra hợp lệ dữ liệu nhập từ người dùng

 -  Thực hiện điều hướng (navigation) trong ứng dụng web

 -  Xử lý sự kiện trong ứng dụng web

 -  Lập trình với các style và template

 -  Tạo các và sử dụng các composite component

 -  Thực thi AJAX trong ứng dụng JSF

Hibernate

 -  Hiểu rõ lợi ích và các tính năng của Hibernate framework

 -  Ánh xạ các lớp với các bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ

 -  Truy vấn cơ sở dữ liệu

 -  Lập trình với các đối tượng persistent

 -  Xử lý các vấn đề đồng thời trong ứng dụng hướng cơ sở dữ liệu

Spring

 -  Hiểu lợi ích và các tính năng của Spring framework

 -  Sử dụng “dependency injection” để quản lý các đối tượng trong ứng dụng

 -  Tạo ứng dụng web với module Spring MVC

 -  Tiếp cận lập trình aspect-oriented trong ứng dụng web

 -  Tích hợp Spring framework với JSF và Hibernate framework

 -  Quản lý các giao tác trong ứng dụng web với Spring framework

2.Kiến thức cần thiết để tham gia khóa học

 -  Lập trình Java cơ bản (Core Java)

 -  JSP và Servlets

 -  Ngôn ngữ lập trình SQL

 -  Kết nối cơ sở dữ liệu trong Java (JDBC)

3.Thời lượng

 -  54 giờ (bao gồm lý thuyết & thực hành)

4.Đối tượng học

 -  Sinh viên CNTT, các ngành kỹ thuật

5.Tài liệu, giáo trình

 -  Giáo trình gốc từ NIIT (Ấn Độ)

6.Kiểm tra và thi

 -  Để đạt chứng nhận hoàn thành khóa học từ NIIT, sinh viên phải:

Tham dự tối thiểu 70% khóa học

Đạt bài kiểm tra kết thúc môn học (Module Test). Sinh viên được thi lại tối đa 01 lần.

 -  Chứng nhận tham dự khóa học do Trường đại học Hoa Sen cấp:

Tham dự tối thiểu 70% khóa học


Đăng ký