Course

Khóa học hướng dẫn xây dựng các ứng dụng web động trên nền tảng Java EE, sử dụng các thành phần JSP và Servlet cùng với các kỹ thuật khác như session management, request dispatching, filtering, JavaBeans, custom tag, ORM, JPA, JAAS, kỹ thuật bảo mật… Ngoài ra, bạn có thể xây dựng ứng dụng Java EE sử dụng framework Struts với mẫu thiết kế MVC.

Khóa học cùng với phương pháp giảng dạy và giáo trình (lý thuyết & bài tập) gốc do học viện NIIT (Ấn Độ) cung cấp.

1.Kỹ năng & kiến thức đạt được sau khóa học

-  Hiểu rõ web và kiến trúc của ứng dụng web

-  Nắm vững về Servlet

-  Thực thi được cơ chế gởi yêu cầu web (request dispatcher mechanism)

-  Lọc các yêu cầu web với servlet filters

-  Thực thi các kỹ thuật quản lý session khác nhau

-  Hiểu rõ công nghệ JSP

-  Sử dụng JSTL tag và EL trong ứng dụng Web

-  Tạo và sử dụng các custom tag

-  Triển khai mẫu thiết kế MVC với Struts framework

-  Sử dụng các JDBC API để truy cập cơ sở dữ liệu

-  Lập trình AJAX và tạo các servlet không đồng thời

-  Thực thi cơ chế xác thực và quyền truy cập với JAAS

2.Kiến thức cần thiết để tham gia khóa học

Sinh viên cần có các kiến thức cơ bản sau:

-  Lập trình Java cơ bản (Core Java)

-  Kết nối Cơ sở dữ liệu với Java (JDBC)

-  Kiến thức về một Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) bất kỳ như Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle…

3.Thời lượng

-  48 giờ (bao gồm lý thuyết & thực hành)

4.Đối tượng học

-  Sinh viên CNTT, các ngành kỹ thuật

5.Tài liệu, giáo trình

-  Giáo trình gốc từ NIIT (Ấn Độ)

6.Kiểm tra và thi

-  Để đạt chứng nhận hoàn thành khóa học từ NIIT, sinh viên phải:

-  Tham dự tối thiểu 70% khóa học

-  Đạt bài kiểm tra kết thúc môn học (Module Test). Sinh viên được thi lại tối đa 01 lần.

-  Chứng nhận tham dự khóa học do Trường đại học Hoa Sen cấp:

-  Tham dự tối thiểu 70% khóa học


Đăng ký