Khóa học Lịch khai giảng
Chuyên viên Thiết kế đồ họa
  • Ngày 12-11-2019 tại 93 Cao Thắng, Q.3 (18:00-21:00, Tối thứ 3 -5)
  • Ngày 18-11-2019 tại 93 Cao Thắng, Q.3 (18:00-21:00, Tối thứ 2, 4, 6)
Thư ký Điều hành Chuyên nghiệp
  • Ngày 18-10-2019 tại 93 Cao Thắng, Q.3 (18:00 - 21:00, thứ 2,4,6)
Quản trị Nhân sự
  • Ngày 28-10-2019 tại Số 8 - Nguyễn Văn Tráng, Q1 (18:00 - 21:00, Thứ 2,4,6)
Thư ký Y khoa chuyên nghiệp
  • Ngày 25-11-2019 tại 08 Nguyễn Văn Tráng,Quận 1 (08:00 - 16:00 (thứ 2 - thứ 6))
  • Ngày 28-10-2019 tại 08 Nguyễn Văn Tráng,Quận 1 (08:00 - 16:00 (thứ 2 - thứ 6))
Chuyên viên Social Media Marketing
  • Ngày 22-10-2019 tại 93 Cao Thắng, Q.3 (18:00 - 21:00, Thứ 3-5)
  • Ngày 28-10-2019 tại 93 Cao Thắng, Q.3 & 08 Nguyễn Văn Tráng, Q1 (18:00 - 21:00, Thứ 2,4,6)